Umijeće nenasilja - SHURA Publications

Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Umijeće nenasilja

Publikacije
UMIJEƆE NENASILJA - VODIȌ ZA NENASILNI AKTIVIZAM
Moć‡ nenasilja proizlazi iz duhovnih kvaliteta ljubavi, razumijevanja, komunikacijskih vješ…tina, hrabrosti i ustrajnosti


O KNJIZI:

Zemlje smo u tranziciji, š…to podrazmijeva svakodnevne, kratkoročne i dugoročne konfliktne situacije i procese. Radi se o procesima koji neprestano antagoniziraju druš…tvo, suprotstavljajuć‡i međ‘usobno razne aktere u svim oblastima djelovanja, a posebice u javnoj sferi (politici par exelence). Ovom zatvorenom krugu međ‘usobnog opresiranja nisu, nažalost, izmakle niti organizacije civilnog druš…tva koje bi po definiciji trebale doprinositi harmoniziranju i smirivanju druš…tvenih tenzija i konfikata.
Konfliktni model druš…tvenog funkcioniranja dovodi do stalne međ‘usobne opresije, nadigravanja, manipulacija i upotrebe nasilja. Tome treba dodati svima znanu činjenicu da je druš…tvo još… uvijek optereć‡eno i svježim traumama iz perioda ratnih sukoba, perioda koji je za sobom bez sumnje ostavio u najnovije naslijeđ‘e legitimnost upotrebe sile u razrješ…avanju konflikata.
Međ‘utim, nasilne metode rješ…avanja konflikata dovode samo do novih oblika dominacije i gomilanja nezadovoljstva. Osim toga, one zanemaruju stvarni problem i skreć‡u često svoje društveno djelovanje ka sporednim temama. Stoga je naš…im druš…tvima nužno potrebna stalna edukacija iz oblasti nenasilnog djelovanja - nenasilne komunikacije, nenasilnog aktivizma i nenasilnih modela rješavanja konflikata. Ovaj je "priručnik" stoga namijenjen grupama, organizacijama, institucijama, javnim djelatnicima, svima koji (su)djeluju u razvoju demokratičnih odnosa u druš…tvu.

Osnovni cilj vodiča je da pruži znanja i informacije o takozvanom "treć‡em načinu" individualnog i grupnog djelovanja putem nenasilnih metoda. Takođ‘er je jedan od ciljeva projekta da u javni život druš…tva uvede raspravu, razgovor i zagovor nenasilnih metoda kao načina rješ…avanja suprotstavljenih interesa ili nastalih konflika. Pouke koje ovaj priručnik donosi takođ‘er su dobre sa stanoviš…ta prevencije sukoba, jer svakog korisnika mogu pripremiti kako da oponentnoj strani pristupi na način na koji ć‡e se bolje razumjeti i bez konflikata i troš…enja energije i vremena koje konflikti sobom nose (čak destrukcije), iznalaze adekvatna rješ…enja.

Podaci o knjizi:

Naziv originala: "Manuale per azione nonvilenta direta"
Autorica: Maria G. Di Rienzo
Prevod: Mirna Popadić‡
Tiraž: 1000 kom
Korice: boja, ilustracije
Strana: 128 + Cd, DVD
Cijena: 99,oo Kn


Ova knjiga je prvenstveno plod predanog rada Shure Dumanić‡ i žena koje su sa njom surađ‘ivale. Svima njima od srca zahvaljujem.
Pisanje ovog Vodiča bilo je za mene neka vrsta uzvrać‡anja sredini u kojoj sam učila, tijekom niza godina, mojim učiteljicama i mojem iskustvu.
Ȍinjenica da je danas preveden na drugi jezik potpuno je premaš…ila moja tadaš…nja očekivanja. Još… sam manje mogla i pretpostaviti na koji ć‡e jezik biti preveden i u kojoj ć‡e regiji svijeta osvanuti : i to je bilo ugodno iznenađ‘enje, jer oba su mi ambijenta draga iz viš…e razloga.
Bosna, Srbija, Hrvatska, mjesta su u kojima su se nedavno ludilo i zvjerstvo oružanog sukoba pokazali u svoj silini . To su takođ‘er i mjesta na kojima su žene i muš…karci pokazali veliku volju za mirom i pomirenjem, kroz nebrojene činove otpora i kroz nenasilnu borbu, često plaćajuć‡i visoku cijenu za svoj civilni angažman. Oni su nas, u drugim zemljama, spriječili da se ne predamo očajanju, svima mirovnjacima dali su nade.

Ako postoji netko kome treba posvetiti ovu knjigu, to su oni: graditeljice i graditelji mira, čija imena rijetko dospijevaju u medije i čija djela nisu opisana u knjigama službene povijesti. Oni ostavljaju svoj duboki trag u najvažnijoj povijesti- povijesti života i u kolektivnoj memoriji ljudskog roda.
Upravo su nam oni primjer i ogledalo, jer utjelovljuju jednu konkretnu viziju buduć‡nosti i pokazuju praktične načine djelovanja. Odbacivanje nasilja u bilo kojem obliku, da bi se postigla promjena, jeste neizbježni korak u kreiranju druš…tvene alternative.
Svaka struktura (kulturalna, politička, socijalna shema) može biti korisna ili pak limitirajuć‡a, može poticati naš… razvoj i učešće, ili ih opstruirati. Strukture koje spriječavaju naš… razvitak jesu one koje uspostavljaju hijerarhijske odnose, odnose iskoriš…tavanja, nejednakopravne pristupe resursima, povrede ljudskih prava. Međ‘utim, kao i sve stvari na svijetu, koliko god krute bile, mogu se promijeniti.

Zaustavit jednu nasilnu shemu, prva je i najjednostavnija od akcija koje nam padnu na pamet, ali ako ne želimo da se shema ponovi, naredne akcije trebale bi biti usmjerene ka njezinoj promjeni ili njezinoj zamjeni.
Ukratko, Vodič ć‡e vam pokazati jedan osnovni pristup, početnu točku nenasilne akcije. Drugi i druge su, prije vas, proš…li određ‘ene prakse i naš…li ih efikasnima: možete ih iskoristiti, upotrebljavati, prilagoditi ih vaš…im potrebama i, povrh svega, prema njima smišljati nove. Nenasilje je prastari način djelovanja, ali istovremeno je uvijek nov, sačinjen od promiš…ljanja i akcija koje se u konkretnoj situaciji međ‘usobno prožimaju.

Ljudi obitavaju na Zemlji oko 900 000 godina. Ratovi postoje najviš…e oko 6 500 godina, period koji se u usporedbi sa trajanjem ljudskog života čini ogromnim, ali ne u usporedbi sa cjelokupnim trajanjem ljudskog postojanja. Što smo radili "prije" ratova? Na ovo pitanje odgovorila su četrdesetogodiąnja arheološ…ka istraživanja, te danas sa sigurnošć‡u znamo da ljudske civilizacije nisu potekle iz nasilja. Ono š…to ć‡emo raditi "poslije", kada rat, militarizam, seksualno nasilje, kuć‡no nasilje, ekološ…ko i ekonomsko nasilje budu samo ružna sjeć‡anja, ovisi o našim izborima danas - od toga š…to hoć‡emo i kako ć‡emo djelovati u ovom momentu.
Izbor nenasilja ima takođ‘er i individualno značenje, posebnost koja varira od osobe do osobe. Što se mene tiče, izbor nenasilja nije mi donio samo jedan drugačiji način odnosa sa drugim osobama, nego cijelu jednu drugačiju percepciju ambijenta.

Dobro se osjeć‡am kad poš…tujem stijene, naš…e sestre, i njihove dugačke periode promjena koje oblikuju dubine oceana i visine planina; kad poš…tujem živuć‡u zemlju kao da je tijelo majke, i milijarde malih i velikih bić‡a koja se kreć‡u u svojim rupicama i u svojim bezdanima; kad veličam biljke, cvijeć‡e i velika drveć‡a koja se izvijaju u visine i koja se svojima korijenjem guraju u dubinu, jer znam da sve to pridonosi ciklusima rođ‘enja, rasta, smrti, raspadanja i ponovnih rođ‘enja, koja daju plodnost i nove mladice, koja hrane i podržavaju i pjevaju život.
Za sve š…to raste, teče, leti, skače i pliva, za svako nasmiješ…eno lice, za svaku suzu koju na poslijetku obriše neka ljudska ruka, i vama oči koje prelazite ovu stranicu, ja odajem zahvalu.


 
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik