Drugim putovima - SHURA Publications

Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Drugim putovima

Publikacije
DRUGIM PUTOVIMA/PER ALTRE VIE
Žene, ratovi, nacionalizimi
Autorica: Floriana Lipparini

O KNJIZI:
Građ‘ena kao kolaž personalnog dnevnika i istraživanja, knjiga je svjedočanstvo jednog osobnog i kolektivnog iskustva vezanog za rat u bivš…oj Jugoslaviji, kao polaziš…ne točke u razmiš…ljanju o korijenima rata, o patrijarhalnom poretku, o pradavnim europskim i mediteranskim kulturama , kao i o današ…njim ratnim politikama i miš…ljenjima koja im se nastoje suprotstaviti.
Koje su dimenzije ovdje sučeljene? Razmiš…ljanja o antičkim mediteranskim kulturama oslonjenim na ženski princip (Božice Majke), ratarske kulture, miroljubive i partnerske u rodnim odnosima, te indoeuropskim kulturama koje su ih potčinile i zamijenile? Druga znččajna dimenzija koju knjiga razvija jesu moguć‡i putovi buduć‡nosti, "putovi izlaza i spasa" elaborirani u misli Europe i svijeta.
Jedne buduć‡nosti koja je ostvariva samo pod uvjetom afirmacije miješ…anosti kultura i kulturnog suživota, uz poš…tivanje različitosti i uzajamno uvažavanje.
Da li je takvo š…to moguć‡e? Odgovor se nalazi u knjizi koja je prevedena.

Poglavlja u knjizi:

- Morov uzdah-Ključevi Sefarda
- Prelazeć‡i granice-Laboratorij Bosna
- Ceremonija;kafa-kava-kahva
- Obeć‡ana zemlja miješ…anih
- Poražena boginja
- Rat lažima
- Od oikosa do kosmosa
- Prilozi

Podaci o knjizi:
Naziv originala: Floriana Lipparini:DRUGIM PUTOVIMA/PER ALTRE VIE
Izdavač/Editore: SHURA Opatija, 2005.
Prvo izdanje, dvojezično
Tiraž: 1000 primjeraka
Broj strana: 244
Korice - kolor, meki povez,lakirano
Korekcija i lektura: Izdavač SHURA Opatija
Prijevod: Mirna Popadić
Izdavač‡: SHURA Opatija, 2005.


Prezentacija
Hrvatski radio, Treć‡i program, 24.09.2007
Darija Žilić‡

Floriana Lipparini- Drugim putovima, Cordova, Bruxelles, Rijeka, Sarajevo; Žene, ratovi, nacionalizmi, SHURA, prvo izdanje, dvojezično: hrvatsko-talijanski, Opatija 2005.

Floriana Lipparini novinarka je iz Milana. Radila je za brojne časopise, a sada je odgovorna urednica dvotjednika Job in Tourism. Zajedno sa prijateljicama osnovala je grupu "Žene za mir" u Milanu iz koje je kasnije nastao projekt "Ženske mirovne radionice" u Rijeci. Ona je sudjelovala i u osnivanju organizacije "Rod i politika", a članica je i organizacije "Rosa Luxemburg" iz Firenze. Knjiga "Drugim putovima" je zapravo bilježenje sjeć‡anja na vrijeme rata u bivš…oj Jugoslaviji, ali i kritičko propitivanje nacionalizma, problema trgovine ljudima, imigracije. Lipparini smatra kako je nacionalizam najorginalniji konstrukt patrijarhalnog univerzalnog poretka koji je zasnovan upravo na isključenju žena. Naime, organizacija "Žene za mir" osnovana je u vrijeme Zaljevskog rata, a intencija je bila suprostaviti se ratovima, patrijarhatu, zalagati se za mirovnu kulturu, kulturu nenasilja. Ta je organizacija započela suradnju sa već‡ poznatim "Ženama u crnom". Posebno je pak vrijedno zabilježiti djelovanje "Žena u crnom", a treba istaknuti kako je izvorna ideja potekla od izraelskih žena koje su se protivile vojnoj okupaciji Palestine. Obje organizacije imale su namjeru utjecati na talijansku vladu da prihvati izbjeglice i prigovarače savjesti. Tako 1992. zajedno sudjeluju u antiratnim demonstracijama u Novom Sadu. U ovoj knjizi nalazimo dokumente i sjeć‡anja na djelovanje tih ženskih grupa. Posebno važan projekt je bio vezan uz "Žensku mirovnu radionicu" u Rijeci. Naime, taj je projekt bio namijenjen ženama izbjeglicama koje su u Hrvatskoj bile bez ikakvih prava, podijeljene na humanitarne organizacije po religioznoj pripadnosti. Intencija tih radionica bila je da im pomogne, da ih poveže, i ponudi im razne oblike zaš…tite. Na tim radionicama žene su se upoznavale i dijelile sjeć‡anja i svoje priče. Zatim su započele i suradnju sa ženama u Rijeci i to predstavlja začetak ženske mirovne inicijative i SOS telefona za izbjeglice. Lipparini se tada upoznaje sa bosanskim ženama, njihovom kulturom, načinom života, ritualima koje ne zaboravljaju niti kada su daleko od svoga doma. Stoga bilježi njihove priče koje pokazuju kako je nemoguć‡e podijeliti ljude po nacionalnosti jer svatko u sebi već‡ sadrži osobine neke druge nacije. Lipparini stoga donosi priče tih žena, koje su posve obespravljene, koje pokušavaju rekonstruirati vlastiti život. No autorica nipoš…to ne zaboravlja niti priču iz vlastitog grada, naizgled idiličnog Milana u kojem takođ‘er postoje granice-iz centra su protjerani oni koji su sirotinja, a stvaraju se nove kaste koje sada žive u središ…tu grada. Knjiga Floriane Lipparini važna je i zato jer je pokazala kako su se u ratnim okolnostima snalazile žene i to one koje nisu imale posebna znanja iz politike, teorijska znanja kao feministice, ali su, radeć‡i u grupama, osnažile se i pomogle sebi i drugim ženama, obespravljenim izbjeglicama, da se snađ‘u u ludilu ratnog vihora.
No u ovoj knjizi autorica propituje i još… neke probleme suvremenog svijeta. Iznimno je snažan esej o imigraciji žena iz zemalja Magrebha. Kroz priču o nesretnoj sudbini Semire Adami, ilustrirana je sudbina žena iz Treć‡eg svijeta koje dolaze u Zapadnu Evropu i suočavaju se s nepoželjnošć‡u. Semira Ademi doš…la je u Belgiju, bila je smješ…tena ondje u Centar za strance, trudila se dobiti vizu, ali je nekoliko puta deportirana. Nažalost, pri jednoj deportaciji, Semira pogiba. Lipparini zaključuje kako je politika belgijske vlade politika deportacije jer svaki tražitelj azila smatran je prije svega kao potencijalni prevarant.Floriana Lipparrini propitujuć‡i ratna stradanja, dolazi i do propitavanja temelja zapadne civilizacije. Ona razlog nasilju nalazi, poput ekofeminisitica, u povijesnom negiranju ženske simbolike i kozmičkog lika meditranske Velike boginje. Riječ je o, kako ističe, druš…tvima u kojima nije bilo hijerarhije, u kojima je vrijeme bilo ciklično,piš…e o simbolici, a bilježi i proces uzurpacije tog simboličkog svijeta Božice. No smatram kako bi ova tema trebala biti još… podrobnije objaš…njena, potkrijepljena drugim istraživanjima. Ipak, važno je istaknuti i njene ideje o tome kako izać‡i iz tog spleta moć‡i i nasilja-npr. potrebu za formuliranjem nove antropologije koja uvažava jednakost oba spola u podjeli uloga i odgovornosti, te reviziju temelja teološ…ke discipline. Patrijarhat predstavlja izvor i rodne i svake druge nejedankosti, pravilno zaključuje Floriana Lipparini. Na kraju, ova knjiga i jest aktivistička, ona želi istaknuti usmjerenost na mir, obuzdavanje heroizma, iskorjenjivanje nasilja.Važna je jer može se smatrati dijelom projekta vezanog uz žensko sjeć‡anje na aktivizam u ratnim uvjetima. Naime, službena povijest često zaboravlja priče vezane uz mirovno djelovanje, posebno mirovno djelovanje žena.
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik